Twameva Mata

 

Twameva Mata Cha Pita Twameva

Twameva Bandhuscha Sakha Twameva

Twameva Vidya Dravinam Twameva

Twameva Sarvam Mama Deva Deva

 

Kayena Vacha Manasendriyairva

Buddhyatmanava Prakriteh Swabhavat

Karomi Yad Yad Sakalam Parasmai

Narayanayeti Samarpayami

Narayanayeti Samarpayami

 

Sarva Dharman Parityajya

Mam Ekam Sharanam Vraja

Aham Tva Sarvapapebhyo

Mokshayishyami Ma Shuchah

Ma Shuchah Ma Shuchah

Gaté Gaté

 

Gaté Gaté Paragaté

Parasamgaté Bodhi Svaha